ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ذﻣﻪ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان

نویسنده: جمال الدین زنجانی، محمود؛ شیرازی، محمدجواد؛

پاییز و زمستان 1395 آموزه های حقوقی گواه

چکیده:

در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، واژه ذﻣﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ واژه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارد، ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺧﻠﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ واژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ذﻣﻪ ﺑﺎ ﻋﻬﺪه، ﺗﻌﻬﺪ، دﯾﻦ، ﺿﻤﺎن، اﻟﺘﺰام و ﻏﯿﺮه، اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎل ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ذﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ذﻣﻪ و ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻠﻂ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ. ذﻣﻪ ﻣﺤﻠﯽ اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ذﻣﻪ ﻇﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ در آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﻣﻪ ﻻزﻣﻪ وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻬﺪه، ﺗﻌﻬﺪ، دﯾﻦ و ﺿﻤﺎن اﺳﺖ.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code