پیشگیری در نظریه های جرم شناسی و گستره محدودیتهای آن

نویسنده: ابراهیمی، شهرام؛ رجبی، ابراهیم؛

آموزه های حقوق کیفری بهار 1389

چکیده:

جامعه به‌طور کلی،به دو صورت پیشگیری و سرکوبی از خود در برابر بزهکاری واکنش نشان می‌دهد.هرچه پیشگیری از جرم،در معنای‌ جرم‌شناسی آن،یعنی خارج از نظام کیفری،مؤثرتر باشد،کمتر به مجازات‌ احساس نیاز ایجاد می‌شود.اما به رغم این فایدهء روشن،امکان توسل به‌ پیشگیری در برخی از نظریه‌های جرم‌شناسی،مورد تردید قرار گرفته است.از سویی کارایی آن نیز در عمل با محدودیتهای مختلفی در حوزه‌های متعدد مواجه گردید:نوع جرایم،گونهء بزهکاران،شیوه‌های مورد استفاده در پیشگیری،هزینه‌های به کارگیری تدابیر پیشگرانهء مختلف و حقوق و آزادیهای فردی از جمله محدودیتهای محسوب می‌شود که در این مقاله، به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.خلاصه ماشینی:

“پیشگیری در برخی از نظریه‌های جرم‌شناسی،مورد تردید قرار گرفته است. عملی این امر،این است که می‌توان از طریق اقدام در وضعیت و موقعیتها بر تصمیم‌ این عده،به تحریکات واکنش نشان داده و تحت تأثیر موقعیتها قرار می‌گیرند. -فردی که به ارتکاب جرم سرقت ساده عادت دارد،ممکن است به تدریج به‌ اختلالات زیستی-روانی مرتکب جرم می‌شوند نیست،بلکه به این دلیل است که‌ تفاوتی نیست و جرم نتیجهء نوع کارکرد نظام عدالت کیفری است. برخی از این محدودیتها،به نوع جرایم،افراد و تابعان پیشگیری(انواع بزهکاران)، از سوی دیگر،اگرچه برخی از روشها مناسب است،لیکن هزینهء اجرای آن غیر قابل تأمین می‌باشد (WI1KINS,1967:23-30) نکتهء بعدی این است‌ مهمترین چالش این است که ببینیم چگونه پیشگیری و سرکوبی با همدیگر ترکیب‌ پیشگیری مطرح بوده است که آیا افزایش وسایل و شیوه‌های تأمین امنیت به‌طور برتر ازآن ممکن است یک جرم شدیدتر مرتکب شود(جابه‌جایی بزهکاری)؛ عمل از میزان این نوع سرقت به‌طور قابل توجه کاسته شد،ولی میزان سرقتهای‌ اما به‌طور کلی پیشگیری وضعی مستلزم سرمایه‌گذاری است. اما عمدهء محدودیتهای دولتها در پیشگیری از جرم به تعهدات آنها نسبت به‌ مراقبت به دنبال ارائه این پیام به بزهکار بالقوه است که در صورت گذر از امر دارد که آیا هدف تحت پوشش قرار دادن همهء نقاط یک شهر است یا خیر؟ به این اطلاعات می‌تواند به حریم زندگی خصوصی مسافران به بهانهء پیشگیری از هدف کنترل افراد جهت پیشگیری از جرم اتخاذ می‌شود. به نام امنیت و نظم عمومی و به بهانهء آن ممکن است حقوق بنیادین اشخاص نقض‌ گونه‌های پیشگیری و نیز محدودیتهای حقوق بشری مواجه است.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code