بینه و گستره ی آن

نویسنده: سجادی نژاد، سید احمد؛

آموزه های حقوق کیفری تابستان 1388

چکیده:

در این مقاله بینه و گسترة آن در قالب دو مخت کلی مورد بررسی قرار گرفته است. در مبحت اول بینة تعبدی (شهادت شرعی و قانونی) تفاوت شهادت با رواست. تعدهد در شهادت. تعارض شهادات و مستند شهادت پس از نفل اقوال بورسی شده و در مبحت دوم ببنة واقعی و وجدانی» ضرورت فحص از آن هرگاه مرتبط با حقوق افراد باشد و مصلاک حجیست تجربه صورد توجه قرار گرفته است و در پابان این گونه نتیجه گپری شده که بینه» در لفت و عرف به معنای حجت و برهانی است که موجب بفین شود و اصل بر وجدانی (واقعی) بودن بینه است و خاستگاه بنة تعبدی (شرعی و قانونی) نبود ببنة وجدانی است و بینة تعبدی مطلق بوده و شامل خبر واحد نیز می‌شوده بلگه خبر و شهادت از یک سنخ‌اند و شهادت عدل والحد خبر واحد حجست است و حتی تعارض در باب شهاد‌ات به شبوة حل آن در روابات انجام می کیره و ببنة وجدائی (واقعی) با تجربه که به معنای آژمودن است نیو به دست می‌آبد و هرگاه با لحقاق حق ملازمه داشته باشد انجام آن لازم است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code