پیشگیری اجتماعی از جرم در پرتو تحولات ناشی از جهانی شدن فرهنگ

نویسنده: نجفی توانا، علی؛ شاطری پور اصفهانی، شهید؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1391

چکیده:

جوامع همواره در حال تحول و دگرگونی هستند و نهادهای اجتماعی، نظام ارزش‌ها، هنجارها و ساختارهای فرهنگی نیز در حال تحولند. تغییرات اجتماعی گرچه در تمام جوامع و زمان‌ها اتفاق افتاده و می‌افتد، سطح و جهت آن از جامعه‌ای به جامعة دیگر متفاوت است. در نتیجه، شناخت هویت و گسترة تغییرات اجتماعی دارای اهمیت است. فضای فرهنگی اطراف ما که بستر اصلی تبیین پدیده‌ها می‌باشد با تحولات فراگیری مواجه است. با جهانی شدن فرهنگ و پیامدهای آن، معمای جرم به موضوعی پیچیده‌تر و دارای ابعاد گسترده‌تر تبدیل شده و تغییر و تحولات در روابط و نهادهای اجتماعی موجب تضعیف پیشگیری اجتماعی می‌گردد. این تغییر و تحول در ساحت فرهنگ، ضرورت توسعة نگاه فرهنگی در مطالعات جرم‌شناختی را ایجاب می‌کند.خلاصه ماشینی:

“جهانی شدن فرهنگ با ایجاد تحولات و تغییرات گسترده و فراگیر در ساختار روابط و نهادهای اجتماعی، موجب تضعیف مؤلفه‌های مؤثر بر پیشگیری اجتماعی از جرم که بر جامعه‌پذیری افراد جامعه و وجود وفاق بنیادین بر ارزش‌ها مبتنی است، می‌گردد. در نتیجه می‌توان تغییر در نظام ارزشی و هنجاری جوامع را به سبب توسعة روابط فرهنگی و فروپاشی نهادهای سنتی مانند خانواده که کارکردهای پیشگیرانه دارند، چالش‌های فرهنگی‌ پیشگیری اجتماعی از جرم در فضای جهانی شدن فرهنگ به حساب آورد. 2. تضعیف مؤلفه‌های پیشگیری اجتماعی از جرم جهانی شدن فرهنگ تغییرات گسترده و عمیقی را به وجود آورده است تا جایی که تمامی عرصه‌های زندگی را در بر می‌گیرد و روابط انسان‌ها با دیگری و روابط آن‌ها با زمان و مکان را تغییر می‌دهد و موجب دگرگونی و تحول در ساختار روابط و نهادهای اجتماعی و در نهایت گسست در فرایند جامعه‌پذیری افراد جامعه می‌گردد. در جوامع امروزی که به سبب جهانی شدن فرهنگ و فروپاشی مرزهای فرهنگی، تغییرات فراوانی را تجربه می‌کنند و بنیان‌های ارزشی و هنجاری آنان در معرض فرسایش و ریزش قرار دارد، تقویت وفاق اجتماعی و عناصری که موجب استحکام پیوندهای اجتماعی و پدید آمدن یگانگی و همنوایی در تمامی سطوح جامعه و در نتیجه پیشگیری اجتماعی از وقوع جرایم است، ضروری می‌نماید. تغییر گسترده در روابط اجتماعی، گسست در وفاق اجتماعی و تقلیل سرمایة اجتماعی و تضعیف نهادهای مرجع نفوذ که تحت تأثیر عامل فرهنگی‌ جهانی شدن فرهنگ به وجود می‌آیند، فرایند جامعه‌پذیری افراد و در نتیجه پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازند.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code