تحدید مسئولیت در کنوانسیون های بین المللی

نویسنده: کشاورز، مونس؛

اندیشمندان حقوق زمستان 1392

چکیده:

در قانون دریایی ایران و کنوانسیون های بین المللی بروکسل و هامبورگ، حد اکثر مسئولیت متصدی حمل و نقل پیش بینی شده است، که از آن تحت عنوان، اصل تحدید مسئولیت نام برده می شود. اما درمواردی متصدی حمل ونقل، مکلف به جبران کامل خسارت می شود . این موارد تحت عنوان تدلیس و تقصیر عمدی، تقصیر سنگین، موارد خارج از شمول مقررات کنوانسون های بین المللی که از شقوق عدم تحدید مسئولیت به موجب قانون هستند و توافق طرفین به مبلغی بالاتر از حد تعیین شده و اعلام ارزش کالا که از مصادیق عدم تحدیدمسئولیت به موجب قرارداد می باشد، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.خلاصه ماشینی:

“بر همـین اسـاس بـا استفاده از ظاهر این عبارت می توان چنین استدلال کرد، حتی اگر متصدی حمل از روی عمدو آگاهانه و یا به گونه ای متقلبانه ، خسارتی را به کالا آورد، نمی تـوان اورا ملـزم و محکوم به پرداخت مبلغی بیش از حد تعیین شده به موجب این مقررات نمود ؛ چنـین استدلالی پذیرفته نیست ، زیرا تدلیس به همه قواعد حقوقی استثناء وارد می کند و همین رویه در حقوق عرفی نیز در صورتی که تخلف از قرار داد به عنوان (نقض اساسی قرار داد) تلقی گردد، مجری خواهد بود. امـا دادگـاه در خواسـت متصدی حمل را مبنی بر معافیت به استناد بند مخاطرات در یایی مـردود دانـست و بـا استناد به بند (e) از پاراگراف پنجم از مقررات لاهه – ویزبی و بـا شـاهد گـرفتن رویـه مشابه در زمینه حمل و نقل هوایی بر اساس کنوانسیون ورشو که عباراتی مشابه عبارات این مقررات ، در آن بکار رفته بود به مواردی از بی احتیاطی متـصدی حمـل , مخـصوصا عدم اقدام برای مطلع کردن شر کتهای بازرسی فنی کشتی از شکافهای بوجود آمـده در بعضی از مخازن , اشاره نموده و آن را به عنوان بی مبالاتی با علم به اینکـه مـی توانـسته منجر به ایراد خسارت گـردد، تلقـی نمـوده و او را ازحـق تحدیـد مـسئولیت محـروم شناخت . اما آیا در چنین صورتی ، همـان سـقف تعیـین شـده بـه موجـب قـانون (صـد لیـره استرلینگ ) اعمال می گردد؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد, این اشکال مطـرح خواهـد بود که اگر متصدی حمل به علت ارتکاب یـک تقـصیر سـبک مـسئول شـناخته شـود، مکلف به پرداخت خسارت به موجب حداکثر تعیین شده بموجب قـرارداد کـه مبلغـی بیشتر از حد قانونی است می گردد ولی در صورت ارتکـاب تقـصیر سـنگین ، خـسارت کمتری را باید پرداخت نماید.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code