ماده 1312 قانون مدنی

ماده 1312:احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاري نخواهد بود: 1- در مواردي که اقامهي شاهد براي تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوي موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد،2- در مواردي که به واسطهي حادثهاي، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگري سپرده و تحصیل سند براي صاحب مال در آن موقع ممکن نیست،3- نسبت به کلیهي تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالی که اشخاص در مهمان خانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاهها میسپارند و مثل حق الزحمه ي اطبا و قابله، همچنین انجام تعهداتی که براي آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد،4- در صورتی که سند به واسطهي حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد،5- در موارد ضمان قهري و امور دیگري که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code