ماده 1295 قانون مدنی

ماده 1295:محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوري که در آن جا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر این که: اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛ثانیاً- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنهي ایران نباشد؛ثالثاً- کشوري که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛رابعاً- نمایندهي سیاسی یا قنسولی ایران در کشوري که سند در آن جا تنظیم شده یا نمایندهي سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code