ماده 1293 قانون مدنی

ماده 1293:هر گاه سند به وسیلهي یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسنادتهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقررهي قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که داراي امضا یا مهر طرف باشد، عادي است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code