ماده 1251 قانون مدنی

ماده 1251:هر گاه زن بی شوهري ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزهي اقامت خود یا نمایندهي او اطلاع دهد .در این صورت دادستان یا نماینده ي او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضاي تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code