ماده 1248 قانون مدنی

ماده 1248:در موارد ذیل قیم معزول میشود: 1- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛2- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحههاي ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداري، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب 3- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولیعلیه را اداره کند؛4- اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛5- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارهي اموال مولی علیه معلوم شود؛6- در مورد مواد 1239 ،1243 ،1244 با تقاضاي مدعی العموم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code