ماده 1228 قانون مدنی

ماده 1228:در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وي میتواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 براي آنها قیم نصب شود و در حوزهي مأموریت او ساکن یا مقیماند موقتاً نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیلهي وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد .نصب قیم مزبور وقتی قطعی میگردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code