ماده 1199 قانون مدنی

ماده 1199:نفقه ي اولاد بر عهدهي پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهدهي اجداد پدري است با رعایت الاقربفالاقرب .در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهدهي مادر است .هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقربفالاقرب به عهدهي اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجبالنفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجهي اقربیت مساوي باشند نفقه را باید به حصهي مساوي تأدیه کنند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code