ماده 1172 قانون مدنی

ماده 1172:هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهدهي آنهاست از نگاهداري او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضاي دیگري یا تقاضاي قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضاي مدعیالعموم، نگاهداري طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهدهي اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code