ماده 1046 قانون مدنی

ماده 1046:قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که: اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذاي دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛رابعاً- شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛خامساً- مقدار شیري که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد .بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداري از شیر یک زن و مقداري از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمیشود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمیباشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code