ماده 1020 قانون مدنی

ماده 1020:موارد ذیل از جمله مواردي محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمیشود: 1- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبري که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاي مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛2- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبري از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود؛3- وقتی که یک نفر حین سفر بحري در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبري برسد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code