ماده 998 قانون مدنی

ماده 998:هر کس که اسم خانوادگی او را دیگري بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامهي دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد .اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذي نفعمی تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code