ماده 983 قانون مدنی

ماده 983:درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و داراي منضمات ذیل باشد: 1- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛2- تصدیقنامهي نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین براي تأمین معاش .وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند .در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواستکننده تسلیم خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code