ماده 976 قانون مدنی

ماده 976:اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند: 1- کلیهي ساکنین ایران به استثناي اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد .تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛3- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛4- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند؛5- کسانی که در ایران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون براي تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛6- هر زن تبعهي خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛7- هر تبعهي خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. تبصره :اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code