ماده 934 قانون مدنی

ماده 934:اگر وراث میت دایی و خ الهي ابی یا ابوینی با دایی و خاله ي امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را میبرد و اگر متعدد باشند ثلث آن را میبرند و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و مابقی مال دایی و خالههاي ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم مینمایند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code