ماده 931 قانون مدنی

ماده 931:هر گاه وراث متوفی، چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکهي بین آنها بالسویه تقسیم میشود، در صورتی که همهي آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند .هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم مینمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code