ماده 750 قانون مدنی

ماده 750:در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگري کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آ نها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بري میشوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده 746 بري شد کفیلهاي مابعد او هم بري میشوند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code