حقوق شهروندی از نظر اسلام

نویسنده: نصیری مغانلو، مراد؛

اندیشمندان حقوق پاییز 1392

چکیده:

حقوق شهروندی و کرامت انسانی از جمله مفاهیمی است که در فرهنگ اسلامی با تاکید بسیار به کار رفته و از ارزش هایی که باید مورد توجه خاص قرار گیرد کرامت انسانی حافظ بسیاری از ارزش های الهی و انسانی است . توجه به آن و پاسداری از حریم آن از وظایف مهم مسلمانان است . در جامعه اسلامی و در فرهنگ عملی آن یعنی انچه در عمل به ان پایبند بود کرامت باید از جایگاه رفیعی برخوردار باشد اجتماع انسانی احتیاج به نظامی دارد که با اتکاء بران روابط انسان ها حفظ شود و در جهت کمال پیش رود . نمی توان در جامعه ای که در آن انسان ها حقوق یکدیگر را محترم نمی شمرند به بسیاری از اصلاحات و پیشرفت ها امیدوار بود.خلاصه ماشینی:

“در راستای ضرورت دین پژوهشی نزدیک تر شدن ، توجـه بـه حقـوق شـهروندی از دیدگاه اسلام دامنه وسیعی از توجه اسلام را به حقوق شهروندی مردم آشکار می سـازد حقوقی که اسـاس آن بـر حفـظ شـأن والای انـسانی شـهروندان نهـاده شـده اسـت و حکومت ها و نخبگان سیاسی را ملزم کرده است کـه در یـک نظـام سیاسـی بـرای هـر شهروندی بدون توجه به رنگ ، نژاد، مذهب و… همان طور که می دانیم ، برای ارتقای ضریب اعتماد متقابل میـان شـهروندان ، ضروری است که پای بندی عملی آنان به حقوق شهروندی در عمل و سـلوک فـردی و اجتماعی آنان متجلی باشد؛ در همین خصوص در شریعت اسلام از مـسلمانان بهعنـوان شهروندان یک جامعه مبتنی بر آموزه های اسلامی خواسته شده همیشه در کارها به یـاد خدا باشند و در کارهایشان انگیزه قربه ` الی ا… بدون رعایت حقـوق همـدیگر زنـدگی تبـدیل بـه جهنمی می گردد که بشریت در لابـه لای شـعله هـایش مـی سـوزدمجموعه ای از حقـوق محوری شهروند از دیدگاه اسلام به صورت مختصر عبارت است از: ١- حق حیات اولین حقوق شهروندی که دراسلام مطرح وحایزاهمیت است حق حیـات میباشـدچون تمام حقوق به حیات انسان تعلق داردیعنی جـان وحیـات انـسان محتـرم وکـسی حـق تعرض وتعدی به آن رانداردودرباره عقیده اسلامی انسان تـا حـدی محتـرم وارزشـمند است فلسفه وجودهستی بخاطرانسان است هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیا سوره بقره آیه ٢٩ خدا آن کسی است که همه موجودات وپدیده هایروی زمینرا برای شما آفریده این مخلوق باکرامت حق حیات ازمسلم تـرین حقـوق اوسـت وسـلب حـق حیـات ازاوجایز نیست مگر درمواردی که قانون اسلام تشخیص بدهدآن هـم درمحکمـه ایکـه براساس عدالت حکم صادرگردد.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code