ماده 479 قانون مدنی

ماده 479:عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

مطالب مرتبط