ماده 429 قانون مدنی

وماده 429:در موارد ذیل مشتري نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد: 1- در صورت تلف شدن مبیع نزدمشتري یامنتقل کردن آن به غیر؛2- در صورتی که تغییري در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتري باشد یا نه؛3- در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگري در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتري حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code