ماده138 قانون مدنی

ماده 138:حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه )500 (گز و در زمین سخت )250 (گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و مادهي قبل براي جلوگیري از ضرر کافی نباشد به اندازهاي که براي دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code