ماده128 قانون مدنی

ماده 128:هیچ یک از صاحبان طبقهي تحتانی و غرفهي فوقانی نمیتواند دیگري را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

مطالب مرتبط