ماده125 قانون مدنی

ماده125:هر گاه طبقهي تحتانی مال کسی باشد و طبقهي فوقانی مال دیگري، هر یک از آنها میتواند به طور متعارف در حصهي اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقهي اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگري نباشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code